5.00(1)

ส 22103 สังคมศึกษาพื้นฐาน

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ สรุป การบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าการลงทุน การออมตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพในสังคมโลกรวมทั้งศึกษาลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกาและท้องถิ่นอยุธยาโดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูลและบอกสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และอธิบายมาตราส่วน ทิศ สัญลักษณ์รวมถึงสาเหตุของภัยพิบัติและผลกระทบในทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในยุโรป ทวีปแอฟริกาและท้องถิ่นอยุธยา แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกาและท้องถิ่นอยุธยาที่ยั่งยืน

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงานมีวินัยมีจิตสาธารณะเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

  1. ส 5.1 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
    – ม.2/1 วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล
  2. ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการดำเนินชีวิตมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
    – ม.2/1 สำรวจและระบุทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา
    – ม.2/2 วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน60h

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ทวีปยุโรป?

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 1.ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปยุโรป 2.การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เช่น แผนที่ รูปถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียมในการสืบค้นลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป 3.ทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น พื้นที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ แหล่งประมง การกระจายของภาษาและศาสนาในทวีปยุโรป 4.ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในทวีปยุโรป
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ ๒ ทวีปยุโรป
๒.๓ ลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป51:09
แบบฝึกหัด ที่ตั้ง อาณาเขต ประเทศ ภูมิภาค และลักษณะภูมิประเทศ ทวีปยุโรป
๒.๖ ลักษณะประชากร สังคม เชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมของทวีปยุโรป51:35
แบบฝึกหัด เรื่อง ลักษณะประชากร สังคม เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมในยุโรป
๒.๗ ลักษณะทางเศรษฐกิจและ การคมนาคมของทวีปยุโรป50:56
๒.๘ สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป50:58
๒.๙ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป
๒.๑๐ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป51:15
๒.๑๑ การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูลทวีปยุโรป
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ทวีปยุโรป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ทวีปแอฟริกา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ การออมและการลงทุน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ การผลิตสินค้าและบริการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ เศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิตสินค้าและบริการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ การคุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ ระบบเศรษฐกิจ การพึ่งพา และการแข่งขันทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ในแผนที่

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (1 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

1312 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คน
4
0 คน
3
0 คน
2
0 คน
1
0 คน

เป็นบทเรียนที่ยอดเยี่ยมครับ

เรียน