0(0)

ส20201 เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2563

หลักสูตรรายวิชา

บอก อธิบาย จำแนก ยกตัวอย่าง สรุป เปรียบเทียบปฏิบัตและวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนพอเพียง การพัฒนาชุมชน และเศรษฐกิจพอเพียงกับสหกรณ์

โดยใช้กระบวนการทางสังคมการคิดวิเคราะห์การสืบค้นข้อมูลกระบวนการกลุ่มการแก้ปัญหา
และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้สามารถที่จะตัดสินใจรวมทั้งปฏิบัติตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง

เพื่อให้เกิดความตระหนักเห็นคุณค่าและความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งเห็นความสำคัญที่ต้องปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะมีจริยธรรมคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

 

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐกิจพอเพียง?

ความหมาย ความเป็นมาของเสรษฐกิจพอเพียง , โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
แบบทดสอบหน่วยที่ 1 เศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชุมชนพอเพียง?

ทฤษฎีใหม่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การพัฒนาชุมชน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงกับสหกรณ์

เกี่ยวกับผู้สอน

3.00 (1 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

717 ผู้เรียน

เรียน