0(0)

ส20201 เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2565

หลักสูตรรายวิชา

รายวิชา ส 20201        เศรษฐกิจพอเพียง            สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3                 ภาคเรียนที่ 1                    เวลา 40 ชั่วโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต

บอก อธิบาย จำแนก ยกตัวอย่าง สรุป เปรียบเทียบปฏิบัตและวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนพอเพียง การพัฒนาชุมชน และเศรษฐกิจพอเพียงกับสหกรณ์  โดยใช้กระบวนการทางสังคมการคิดวิเคราะห์การสืบค้นข้อมูลกระบวนการกลุ่มการแก้ปัญหา และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้สามารถที่จะตัดสินใจรวมทั้งปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง  เพื่อให้เกิดความตระหนักเห็นคุณค่าและความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งเห็นความสำคัญที่ต้องปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะมีจริยธรรมคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

ผลการเรียนรู้

 1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา ความหมาย และองค์ประกอบของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักแนวคิด/หลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงานใน   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 3. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การนำเศรษฐกิจพอเพียง มาประพฤติปฏิบัติ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และตัวอย่างบุคคลพอเพียง
 4. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา แนวคิด ขั้นตอน รวมทั้งปัจจัยในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่
 5. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตและปัญหาการผลิตสินค้าและบริการในชุมชน การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ   เศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งตัวอย่างชุมชนพอเพียง
 6. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความเป็นมาของชุมชน การพัฒนาชุมชน ปรัชญา แนวคิดแลหลักการ   พัฒนาชุมชน
 7. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด องค์ประกอบของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญ   ของเศรษฐกิจพอเพียง
 8. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา หลักการ ขั้นตอน และตัวอย่างของการพัฒนาชุมชนตามโครงการอัน   เนื่องมาจากพระราชดำริ
 9. รู้และเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์และสหกรณ์ในประเทศไทย
 10. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงกับสหกรณ์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รวม 10 ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

หน่วยที่ 1 เศรษฐกิจพอเพียง

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง4:07
หลักการทรงงาน1:43
ที่มาของโครงการในพระราชดำริ7:18
แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1
ข้อสอบกลางภาค 1/2565

เกี่ยวกับผู้สอน

3.67 (3 การให้คะแนน)

19 รายวิชา

3184 ผู้เรียน

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3