0(0)

ส20201 เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูนภัสวรรณ ชนชนะชัย

หลักสูตรรายวิชา

ผลการเรียนรู้

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา ความหมาย และองค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักแนวคิด หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนำเศรษฐกิจพอเพียงมาประพฤติปฏิบัติ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และตัวอย่างบุคคลพอเพียง

4. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา แนวคิด ขั้นตอน รวมทั้งปัจจัยในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่

5. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตและปัญหาการผลิตสินค้าและบริการนาชุมชน การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินค้าและการบริการ รวมทั้งตัวอย่างชุมชนพอเพียง

6. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความเป็นมาของชุมชน การพัฒนาชุมชน ปรัชญา แนวคิด และหลักการพัฒนาชุมชน

7. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด องค์ประกอบของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา หลักการ ขั้นตอน และตัวอย่างการพัฒนาชุมชนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

9. รู้และเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์และสหกรณ์ในประเทศไทย

10. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงกับสหกรณ์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน40h

หน่วยที่ 1 เศรษฐกิจพอเพียง

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง1:41
องค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง1:36
หลักการทรงงาน8:01
ที่มาของโครงการในพระราชดำริ5:56
แบบทดสอบประจำหน่วยที่ 1

หน่วยที่ 2 ชุมชนพอเพียง

หน่วยที่ 3 การพัฒนาชุมชน

หน่วยที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงกับสหกรณ์

เกี่ยวกับผู้สอน

ครุศาสตร์ สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4.00 (5 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

1142 ผู้เรียน

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓