4.00(1)

ส20231 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/64

หลักสูตรรายวิชา

มีส่วนร่วมอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน ในเรื่องการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ การปลูกป่าในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง

ผลการเรียนรู้

๑. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย

๒. แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม

๓. เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

๔. เป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

๕. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้

 

สารบัญรายวิชา

21 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความเป็นไทย

1.1.1 มารยาทไทย มารยาทในการไหว้
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง มารยาทในการไหว้
การสอบปฏิบัติการไหว้ระดับต่าง ๆ
1.1.2 มารยาทไทย มารยาทในการสนทนา13:37
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง มารยาทในการสนทนา
เขียนหลักมารยาทในการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ดี 5 ข้อ
1.1.3 มารยาทไทย มารยาทในการแต่งกาย
1.1.4 สัมมาคารวะ1:31
1.2 ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคมไทย
หาภาพข่าว 1 ภาพ เกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
1.3 ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
1.3.1 ประเพณี 4 ภาค7:45
ประเพณีที่ชอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท

เกี่ยวกับผู้สอน

สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4
4.43 (7 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

675 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

ได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วนะคะ อยากดูคลิปที่ครูจอยเป็นคนบรรยายเองสักคลิปหนึ่งค่ะ

เรียน