0(0)

ส20231 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้ที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเซียนตะวันออกเฉียงใต้ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนาสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยการเคารพซึ่งกันและกันไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่นช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบ่งปันมีส่วนร่ามในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีในเรื่องการวิวาทความคิดเห็นไม่ตรงกันด้วยการเจรจาไกลเกลี่ยการระงับความขัดแย้งปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความชื่อสัตย์สุจริตอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้ายอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะ กระบวนการสร้างความตระหนักกระบวนการสร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • ๑. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย
 • ๒. แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม
 • ๓. เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
 • ๔. เป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 • ๕.ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สารบัญรายวิชา

11 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความเป็นไทย

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
มารยาทไทย1:23
กิจกรรมงามอย่างไทย
#กิจกรรมชวนคิด
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม2:35
กิจกรรมสนุกคิด-จิตอาสา
ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาไทย
กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

แบบประเมินหลังเรียนรายวิชา

เกี่ยวกับผู้สอน

ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
4.69 (16 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

2459 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • - You Tube
 • - แบบสรุปเนื้อหาในเรื่องต่างๆ
 • - แบบทดสอบ
 • -ใบงานกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ห้อง 1/3 - 1/11