0(0)

ส20232 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/65

หลักสูตรรายวิชา

มีส่วนร่วมอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน ในเรื่องการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ การปลูกป่าในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง

ผลการเรียนรู้

๑. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย

๒. แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม

๓. เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

๔. เป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

๕. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้

 

สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย

VDO เรื่อง พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย2:00
Infographic เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ตอน พลเมืองดี2:00
Infographic 2D animation สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ และสิทธิมนุษยชน7:36
งานชิ้นที่ 1 เรื่อง สิทธิเสรีภาพของตนที่มีประโยชน์ต่อส่วนร่วมในสังคม
Infographic เรื่อง ความเสมอภาค0:59
Infographic เรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงเป็นสิ่งสำคัญ2:23
Infographic เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น1:24
งานชิ้นที่ 2 เรื่อง การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบในสังคม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความปรองดอง สมานฉันท์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บทเรียนออนไลน์ วิชาหน้าที่พลเมือง ส20232 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2565

เกี่ยวกับผู้สอน

จบการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ (ศศ.บ.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สอนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4
4.09 (11 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

442 ผู้เรียน

เรียน