5.00(7)

ส20232 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่2/2563

หลักสูตรรายวิชา

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสังคม การตัดสินใจ โดยใช้เหตุผล มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูล เพื่อใช้ประกอบประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง     ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี ในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง การระงับความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการ กระทำของตนเองโดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติเพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง

สารบัญรายวิชา

17 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
การมอบหมายงาน เรื่อง สิทธิเสรีภาพ
บทเรียนความเสมอภาค
การมอบหมายงาน เรื่อง ความเสมอภาค
การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ
มอบหมายงาน เรื่อง การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบในสังคม
แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความปรองดอง สมานฉันท์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง

แบบประเมินหลังเรียนรายวิชา

เกี่ยวกับผู้สอน

ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
4.75 (20 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

2527 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 7 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

รักเธอเท่าน้ำทะเล แต่ถูกเทเหมือนน้ำล้างจาน🙃🙂

เรียนดีครับสนุกมากครับ

สุดยอดไปเลยครับบบ

ถ้าไม่ชอบติดหรู​ หันมาชอบหนูดูสิคะ😂💕

ต้องใส่หน้ากากอะไร ถึงจะป้องกันหัวใจไม่ให้ติดคุณ

ฝนตกเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ผมรักคุณมาก เป็นเรื่องพิเศษ

เรียน