4.00(1)

ส20235 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2563

หลักสูตรรายวิชา

มีส่วนร่วมแนะนำให้ผู้อื่นอนุรักษ์และยกย่องผู้มีมารยาทไทยในเรื่องการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ การแสดงออกแนะนำผู้อื่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า อนุรักษ์สืบสาน และประยุกต์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรัม และภูมิปัญญไทยปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้ที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเองโดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการผชิญสถานการณ์กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติเห็นคุณค่าการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและพึ่งพาซึ่งกันและกันท่ามกลางความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคต่ง ๆ ของโลกในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพการไม่แสดงกิริยาวาจาหมิ่นผู้อื่นช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบ่งปันมีส่วนร่วมเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดยังในเรื่องทัศนคติ ความเชื่อ ชู้สาว ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอดทนใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • ๑. มีส่วนร่วมแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์ และยกย่องผู้มีมารยาทไทย
  • ๒. แสดงออก แนะนำผู้อื่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ
  • ๓. เห็นคุณค่าอนุรักษ์สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียม ประพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
  • ๔. เป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์
  • ๕. ประยุกต์และเผยเพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความเป็นไทย

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
มารยาทไทย4:27
กิจกรรมอนุรักษ์ไทย
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม
กิจกรรมเรื่อง ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย

แบบประเมินหลังเรียนรายวิชา

เกี่ยวกับผู้สอน

ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4.56 (75 การให้คะแนน)

22 รายวิชา

5113 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คน
4
1 คน
3
0 คน
2
0 คน
1
0 คน

ชอบปกรายวิชานี้จังค่ะ

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
  • ห้อง 2,4,6,8,10