3.00(1)

ส20235 หน้าที่พลเมือง (เพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

มีส่วนร่วม แนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์ และยกย่องผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก แนะนำผู้อื่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการเสียสละ ความซื่อสัตย์ หลักการทรงงาน ในเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาที่จุดเล็ก ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง               ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่

สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิถีชาวไทย

มารยาทไทย10:04
ความเอื้อฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ2:12
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย5:02
บททดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู็ที่ 1 วิถีชาวไทย
การมอบหมายงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิถีชาวไทย

หน่วการเรียรู้ที่ 2 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประชาธิปไตยไทย

เกี่ยวกับผู้สอน

4.00 (4 การให้คะแนน)

11 รายวิชา

1938 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

3.0

Total 1 Ratings

5
0 คน
4
0 คน
3
1 คน
2
0 คน
1
0 คน

ค่อยๆพัฒนาบทเรียนให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะคะ

เรียน