0(0)

ส20281 รายวิชาอาเซียนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูนภัสวรรณ ชนชนะชัย ภาคเรียนที่ 2/2563

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ สภาพภูมิศาสตร์ของอาเซียน ลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของดินแดนที่ตั้งอาเซียนตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ความแตกต่างและความคล้ายคลึงของอาเซียน ความเป็นมาของอาเซียนเกี่ยวกับการก่อตั้งและวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งอาเซียน ตลอดจนกฎบัตรอาเซียน อัตลักษณ์ และสัญลักษณ์อาเซียน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน   ในด้านอัตลักษณ์ ธงประจำชาติ สกุลเงิน และดอกไม้ประจำชาติ มรดกโลกในอาเซียน ทั้งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและมรดกโลกทางธรรมชาติ

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญของการรวมกลุ่มอาเซียน มีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกของอาเซียน มีความเข้าใจอันดีต่อสมาชิกของประเทศในกลุ่มอาเซียน และสามารถปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมอาเซียนและปรับตัวในการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน20h

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการของอาเซียน

บทเรียนประจำหน่วย
ใบงานประจำหน่วย
แบบทดสอบประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อัตลักษณ์ของประเทศอาเซียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เศรษฐกิจและการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศสมาชิกอาเซียน

แบบประเมินหลังเรียนรายวิชา

เกี่ยวกับผู้สอน

ครุศาสตร์ สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4.00 (5 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

1142 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • อาเซียนศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1