5.00(4)

ส20281 อาเซียนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่2/2563

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ สภาพภูมิศาสตร์ของอาเซียน ลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของดินแดนที่ตั้งอาเซียนตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ความแตกต่างและความคล้ายคลึงของอาเซียน ความเป็นมาของอาเซียนเกี่ยวกับการก่อตั้งและวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งอาเซียน ตลอดจนกฎบัตรอาเซียน อัตลักษณ์ และสัญลักษณ์อาเซียน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน ในด้านอัตลักษณ์ ธงประจำชาติ สกุลเงิน และดอกไม้ประจำชาติ มรดกโลกในอาเซียน ทั้งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและมรดกโลกทางธรรมชาติโดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญของการรวมกลุ่มอาเซียน มีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกของอาเซียน มีความเข้าใจอันดีต่อสมาชิกของประเทศในกลุ่มอาเซียน และสามารถปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมอาเซียนและปรับตัวในการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข

สารบัญรายวิชา

31 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการของอาเซียน

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
บทเรียน
เพลงอาเซียน
มอบหมายงาน
แบบฝึกหัด
แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อัตลักษณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เศรษฐกิจและการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภัยธรรมชาติในประเทศสมาชิกอาเซียน

แบบประเมินหลังเรียนรายวิชา

เกี่ยวกับผู้สอน

ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
4.75 (20 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

2527 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 4 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

งานโครตเยอะเลยจารย์

ช่วงนี้อากาศหนาวห่มผ้าด้วยนะครับไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วง

อดีตเป็นไง ไม่สำคัญ แต่ปัจจุบันขออยู่เคียงข้างเธอ

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • -คลิป VDO
  • -ใบงาน
  • -แบบทดสอบ

กลุ่มเป้าหมาย

  • ม.1/2,1/3,1/5,1/7,1/9,1/11