4.00(1)

ส21101 สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2565

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา ส 21101           สังคมศึกษา              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1         ภาคเรียนที่ 1            เวลา 60 ชั่วโมง / ภาคเรียน   จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ การสังคายนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงบำเพ็ญทุกกรกิริยา ประวัติพระมหากัสสปะ พระอุบาลี อนาถบิณฑิกะ นางวิสาขา พระเจ้าอโศกมหาราช พระโสณะและพระอุตตระ บุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ ชาดกในเรื่อง อัมพชาดก ติตติรชาดก ประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง ความจำเป็นที่ทุกคนต้องเรียนรู้ศาสนาอื่น ๆ ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักพุทธคุณ 9 อริยสัจ 4 ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) ในเรื่อง ขันธ์ 5 (ธาตุ 4) สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) ในเรื่องหลักกรรม อบายมุข 6 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) ในเรื่อง สุข 2 (กายิก-เจตสิก) คิหิสุข มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) ในเรื่องไตรสิกขา กรรมฐาน 2 ปธาน 4 โกศล 3 มงคล 38 (ไม่คบคนพาล คบบัณฑิต บูชาผู้ควรบูชา) พุทธศาสนสุภาษิตในเรื่อง ยํ เว เสวติ ตาทิโส (คบคนเช่นใดย่อมเป็นเช่นนั้น) อตฺตนา โจทยตฺตานํ (จงเตือนตนด้วยตน) นิสมฺม  กรณํ เสยฺโย (ใคร่ครวญก่อนจึงทำดีกว่า) ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา (เรือนที่ครองไม่ดีนำทุกข์มาให้) ปฏิบัติตนตามหลักธรรมและนำไปพัฒนา แก้ปัญหาของตนและครอบครัวในการดำรงชีวิตแบบพอเพียงและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (วิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม วิธีคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก) สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ

วิเคราะห์และปฏิบัติตนเกี่ยวกับการบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน วิถีชีวิตของพระภิกษุ บทบาทของพระภิกษุในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ การจัดโต๊ะหมู่บูชา การจุด
ธูปเทียน การจัดเครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชา ปฏิบัติตนในศาสนพิธีและพิธีกรรมในเรื่องคำอาราธนาต่าง ๆ ประวัติ ความสำคัญ และการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ศึกษา วิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ เคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น หลักการ เจตนารมณ์โครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันโดยสังเขป บทบาทการถ่วงดุลของอำนาจอธิปไตยจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายการศึกษา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว รักษาสิ่งแวดล้อม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

          ตัวชี้วัด

ส 1.1   ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4   ม.1/5   ม.1/6   ม.1/7   ม.1/8   ม.1/9   ม.1/10   ม.1/11

ส 1.2   ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4   ม.1/5

ส 2.1   ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4

2.2   ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3

          รวม 23 ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

84 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา?

อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศไทยและวิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทยรวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
1.1 สื่อประกอบการสอนเรื่อง คุณค่าและความสำคัญของการสังคายนา00:00:00
1.1.1 สื่อประกอบการสอนเรื่อง สังคายนา คืออะไร00:00:00
ใบงานที่ 1.1 การทำสังคายนา
1.2 สื่อประกอบการสอนเรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย00:00:00
ใบงานที่ 1.2 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย
1.3 สื่อประกอบการสอนเรื่อง ความสำคัญของพุทธศาสนาต่อสังคมไทย00:00:00
1.3.1 ใบความรู้เรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
1.3.2 สื่อประกอบการสอนเรื่อง พุทธศาสนาในดินแดนไทย
1.3.3 สื่อประกอบการสอนเรื่อง พระพุทธศาสนาในฐานะสถาบันหลักของชาติ
ใบงานที่ 1.3 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
1.4 สื่อประกอบการสอนเรื่อง พระพุทธศาสนากับการพัฒนาตนและครอบครัว00:00:00
ใบงานที่ 1.4 การพัฒนาตนและครอบครัว
สรุปบทเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา00:00:00
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุภาษิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การบริหารจิตและการเจริญปัญญา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ศาสนสัมพันธ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองของไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เกี่ยวกับผู้สอน

จบการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ (ศศ.บ.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สอนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4
4.09 (11 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

442 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คน
4
1 คน
3
0 คน
2
0 คน
1
0 คน
เรียน