0(0)

ส21101 สังคมศึกษา 2/2566

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สำรวจ สืบค้น พิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด และลองจิจูด) เส้นแบ่งเวลา และเปรียบเทียบวันเวลาของโลก ลักษณะทางกายภาพ  ทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม  รวมถึงปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์    รวมถึงแนวทางการจัดการภัยพิบัติ  การจัดการทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้น  วิเคราะห์  และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์   กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ด้านการสังเกต การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การคิดเชิงพื้นที่ การคิดแบบองค์รวม การใช้เทคโนโลยี การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การคิดเชิงภูมิสัมพันธ์ การใช้สถิติพื้นฐาน  รวมถึงทักษะด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีความสามารถทางภูมิศาสตร์   กระบวนการทางภูมิศาสตร์   ทักษะทางภูมิศาสตร์  และมีทักษะในศตวรรษที่  21  ด้านการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา  มีคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีส่วนร่วมในการจัดการ   ภัยพิบัติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

 

 

 

ตัวชี้วัด

5.1     ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3

5.2     ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4

รวม  7  ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

78 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่10 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และเวลาโลก

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่10
power point หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และเวลาโลก
เส้นละติจูด ลองจิจูด คืออะไรกัน เอาไว้ทำอะไรนะ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ตอนที่1
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ตอนที่2
สรุป เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
เกมปริศนา 5 วินาที เครื่องมือภูมิศาตร์
การอ่านค่าพิกัดภูมิศาสตร์
ศึกษาแผนที่โลก
วันและเวลาโลก
เส้นแบ่งเวลาและการเปรียบเทียบวัน เวลา ของโลก
การคำนวณเวลาของโลก
ใบงาน เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์และเวลาโลก
แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่10
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์

หน่วยการเรียนรู้ที่11 ทวีปเอเชีย

หน่วยการเรียนรู้ที่12 ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

หน่วยการเรียนรู้ที่13 ภัยพิบัติทางธรรมชาติในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียนและโอเชียเนีย

หน่วยการเรียนรู้ที่14 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

หน่วยการเรียนรู้ที่5 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่6 พฤติกรรมการบริโภค

หน่วยการเรียนรู้ที่7 สถาบันการเงิน

หน่วยการเรียนรู้ที่8 เศรษฐกิจประเทศไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่9 เศรษฐกิจพอเพียง

เกี่ยวกับผู้สอน

4.56 (27 การให้คะแนน)

11 รายวิชา

1442 ผู้เรียน

เรียน