4.50(2)

ส21103 ประวัติศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ส 21102    ประวัติศาสตร์                             กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1        ภาคเรียนที่ 1             เวลา  20   ชั่วโมง    จำนวน   0.5   หน่วยกิต               

—————————————————————————————————————–

          ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์  ความสัมพันธ์และความสำคัญของอดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต  ที่มาและตัวอย่างการใช้ศักราชในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย วิธีการเทียบศักราชตามแบบต่างๆ  การนำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยที่มีอยู่ในท้องถิ่นและเหตุการณ์สำคัญสมัยสุโขทัย  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป  รัฐโบราณและรัฐไทยในดินแดนไทยโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการแก้ปัญหา  และวิธีการทางประวัติศาสตร์

เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจถึงความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย พัฒนาการด้านต่างๆ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ

 

รหัสตัวชี้วัด

ส 4.1       ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3

ส 4.3       ม.1/1

 

รวมทั้งหมด   4    ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน

เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

ความสำคัญของเวลาและช่วงเวลา
การนับและการเทียบศักราช
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
ตัวอย่างการใช้เวลา ช่วงเวลาในหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ความสัมพันธ์ของอดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต
การมอบหมายงาน
แบบทดสอบหลังเรียน

วิธีการทางประวัติศาสตร์

สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย

เกี่ยวกับผู้สอน

4.29 (7 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

706 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.5

Total 2 Ratings

5
1 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เนื้อหาหนักแน่นมาก

ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลย เหมือนจะอยู่กับเธอ😊❤️

เรียน