5.00(2)

ส21103 สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรรายวิชา

รายวิชา ภูมิศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา  ส 22103                                                       เวลา 60 ชั่วโมง/ปี

 

ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพ และสังคมของประเทศไทย

ทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย เส้นแบ่งเวลาของประเทศไทยกับทวีปต่างๆ ภัยธรรมชาติและการระวังภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย ทำเลที่ตั้ง กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลต่อการเลื่อนไหลของความคิด เทคโนโลยี สินค้าและประชากร การเปลี่ยนแปลงทาง ธรรมชาติ และความร่วมมือของประเทศต่างๆ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ตัวชี้วัด

ส 5.1   ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3

ส 5.2   ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4

รวม  7  ตัวชี้วัด

 รายวิชา เศรษฐศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่2รหัสวิชา  ส 22103                                                      เวลา 60 ชั่วโมง/ปี

 

ศึกษา วิเคราะห์ ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนใน สังคม ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ ความเป็นมา หลักการและความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง

การพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอุปสงค์และอุปทาน และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจำเป็นของการร่วมมือทางเศรษฐกิจในสังคมโลก สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

 

ตัวชี้วัด

ส 3.1   ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3

ส 3.2   ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4

รวม  7  ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

เรื่องที่ 1เศรษฐศาสตร์กับการดำรงชีวิต
เรื่องที่2ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์
ใบงาน 5.2 เรื่องทรัพยากรในทางเศรษศาสตร์
ใบงาน 5.1 เรื่องเศรษฐศาสตร์กับการดำรงชีวิต
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พฤติกรรมผู้บริโภค

เกี่ยวกับผู้สอน

4.00 (4 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

836 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 2 Ratings

5
2 การให้คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

.

....

เรียน