4.29(7)

ส21104 ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2563

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รายวิชา ส 21104        ประวัติศาสตร์                      สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1         ภาคเรียนที่ 2                                     เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย  ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์  สังคม เศรษฐกิจ  และการเมืองของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ความร่วมมือผ่านการรวมกลุ่มเป็นอาเซียนที่ถือว่าเป็นพัฒนาการของภูมิภาค  ที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยที่มีพัฒนาการของสังคมไทยสมัยปัจจุบัน

เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจถึงความสำคัญของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย พัฒนาการด้านต่างๆ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ

 

ตัวชี้วัด

ส 4.2     ม.1/1, ม.1/2

ส 4/3     ม.1/2, ม.1/3

รวม 4 ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

19 บทเรียน

แนะนำบทเรียน

ปฐมนิเทศก่อนเรียน
เกริ่นนำ

หน่วยที่ 4 พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย

หน่วยที่ 5 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หน่วยที่ 6 แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เกี่ยวกับผู้สอน

คณะรัฐศาสตร์ การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4.38 (8 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

1125 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.3

Total 7 Ratings

5
6 การให้คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

ให้ดาวเกิน100เลยครับ

ตับอยู่ข้างไตหัวใจอยู่ข้างเธอ

ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลย เหมือนจะอยู่กับเธอ😊❤️

เด็กหญิงสุชาภัค พัฒตาแหวน
มัธยมศึกษาปีที่1/3 เลขที่ 38

เจอไวรัสคงเป็นไข้เจอคนที่ใช่คงเป็นเธอ

ด.ช.กิตติศักดิ์ มีสม ชั้น.ม.1/1ครับ เลขที่3 วิชาประวัติ ดีครับ

หวัดดีครับ

เรียน