0(0)

ส22101 สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2565

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ความสำคัญของพระพุทะศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ และมรดกของชาติ การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม พุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา โครงสร้างและสาระสังเขปของพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก    อธิบายและปฏิบัติตนตามธรรมคุณ และปฏิบัติตนตามข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 พุทธศาสนาสุภาษิต การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญา มีมารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และหลักคำสอนที่เกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ศึกษาวิเคราะห์บทบาท  ความสำคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยปัจจุบัน กระบวนการตรากฏหมาย การปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

ตัวชี้วัด

ส 1.1 ม.2/1 – ม.2/11

ส 1.2 ม.2/1 – ม.2/5

ส 2.1 ม.2/1 – ม.2/4

ส 2.2 ม.2/1 – ม.2/2

รวม 22 ตัวชี้วัด

 

 

 

สารบัญรายวิชา

22 บทเรียน60h

สาระ พระพุทธศาสนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
บทเรียนหน่วยที่ 1
แบบทดสอบประจำหน่วยที่ 1
กิจกรรมประจำหน่วยที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก
บทเรียนหน่วยที่ 2
แบบทดสอบประจำหน่วยที่ 2
กิจกรรมประจำหน่วยที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
แบบทดสอบประจำหน่วยที่ 3
กิจกรรมประจำหน่วยที่ 3
บทเรียนประจำหน่วยที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พระไตรปิฎกและพุทธศาสนาสุภาษิต
บทเรียนประจำหน่วยที่ 4
แบบทดสอบประจำหน่วยที่ 4
กิจกรรมประจำหน่วยที่ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ
แบบทดสอบประจำหน่วยที่ 5
กิจกรรมประจำหน่วยที่ 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนาพิธี
แบบทดสอบประจำหน่วยที่ 6
กิจกรรมประจำหน่วยที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การบริหารจิตและการเจริญปัญญา
แบบทดสอบประจำหน่วยที่ 7
กิจกรรมประจำหน่วยที่ 7
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
กิจกรรมประจำหน่วยที่ 8

สาระ หน้าที่พลเมือง

แบบประเมินหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

ครุศาสตร์ สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4.17 (6 การให้คะแนน)

16 รายวิชา

1963 ผู้เรียน

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒