3.00(1)

ส22101 สังคมศึกษา ม.2 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รายวิชา ส 22101        สังคมศึกษา                         สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

มัธยมศึกษาปีที่ 2          ภาคเรียนที่ 1                                     เวลา 60 ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต

 

ศึกษา วิเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ และมรดกของชาติ การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม พุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา โครงสร้างและสาระสังเขปของพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก   อธิบายและปฏิบัติตนตามธรรมคุณ และปฏิบัติตนตามข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 พุทธศาสนาสุภาษิต การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญา มีมารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และหลักคำสอนที่เกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ศึกษาวิเคราะห์บทบาท  ความสำคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยปัจจุบัน กระบวนการตรากฎหมาย การปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

ตัวชี้วัด

ส 1.1 ม.2/1 – ม.2/11

ส 1.2 ม.2/1 – ม.2/5

ส 2.1 ม.2/1 – ม.2/4

ส 2.2 ม.2/1 – ม.2/2

รวม 22 ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา

คลิปวิดีโอ You tube การเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน Cr.MV learning
การมอบหมายงาน หน่วยที่ 1
เกม จับคู่ วันสำคัญทางพุทธศาสนา00:00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก

เกี่ยวกับผู้สอน

4.00 (3 การให้คะแนน)

10 รายวิชา

2083 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

3.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
0 คะแนน
3
1 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

พัฒนาต่อเนื่องให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะคะ

เรียน