0(0)

ส22102 รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูนภัสวรรณ ชนชนะชัย ภาคเรียนที่ 2/2566

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ สรุป การบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าการลงทุน การออมตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพในสังคมโลกรวมทั้งศึกษาลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกาและท้องถิ่นอยุธยาโดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูลและบอกสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และอธิบายมาตราส่วน ทิศ สัญลักษณ์รวมถึงสาเหตุของภัยพิบัติและผลกระทบในทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในยุโรป ทวีปแอฟริกาและท้องถิ่นอยุธยา แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกาและท้องถิ่นอยุธยาที่ยั่งยืน

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงานมีวินัยมีจิตสาธารณะเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

ส 3.1 ม.2/1 – ม.2/4

ส 3.2 ม.2/1 – ม.2/4

ส 5.1 ม.2/1 – ม.2/3

ส 5.2 ม.2/1 – ม.2/4

รวม 15 ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

17 บทเรียน60h

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ในแผนที่ 📌

บทเรียนประจำหน่วย
กิจกรรมประจำหน่วย
แบบทดสอบประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทวีปยุโรป 🛫

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทวีปแอฟริกา 🌋

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ⛈🌪🌊☃

สาระเศรษฐศาสตร์ 💰📊🧮

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การออมและการลงทุน 💸

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การผลิตสินค้าและบริการ 🛒

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิตสินค้าและบริการ 🏕

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การคุ้มครองผู้บริโภค 🍽

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ระบบเศรษฐกิจ การพึ่งพาการแข่งขันทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย 🚚

แบบประเมินหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

ครุศาสตร์ สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4.17 (6 การให้คะแนน)

16 รายวิชา

1963 ผู้เรียน

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2