0(0)

ส22102 สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

หลักสูตรรายวิชา

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

       ศึกษา วิเคราะห์ และปฏิบัติ ในเรื่องความสําคัญทางศาสนา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ การเป็นศาสนิกชนที่ดี ธํารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นที่ตนนับถือ และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข หน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี ค่านิยมที่ดีงาม ระบบการเมืองการปกครอง องคมปัจจุบัน ประเพณี วัฒนธรรมไทยและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข การดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างสันติสุข

      โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ สร้างค่านิยม เจตคติ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการกลุ่มการทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่าง มีความสุข มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การวิเคราะห์ การเรียนรู้แบบร่วมมือ

       เพื่อให้เกิดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ เป็นผู้กระทําความดี มีค่านิยมที่ดี พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบําเพ็ญ ประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนเป็นพลเมืองดีในสังคมที่มีความแตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรม เกิดค่านิยม ความเชื่อ ค่านิยมที่ดีงามในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข

รหัสตัวชี้วัด 

ส 1.1 ม. 2/1 – 11

ส 1.2 ม. 2/1 – 5

รวม 16 ตัวชี้วัด 

สารบัญรายวิชา

14 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญ ของพระพุทธศาสนา?

พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลต่อการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน และยังเป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ และมรดกของชาติไทย มีส่วนในการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1 ประวัติและความสำคัญ ของพระพุทธศาสนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก?

การวิเคราะห์พุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก ย่อมทำให้ได้ข้อคิดและคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของท่าน เพื่อนำไปประยุกต์ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง 1) สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ - การผจญมาร - การตรัสรู้ - การสั่งสอน 2) พุทธสาวก พุทธสาวิกา - พระสารีบุตร - พระโมคคัลลานะ - นางขุชชุตตรา - พระเจ้าพิมพิสาร 3) ชาดก - มิตตวินทุกชาดก - ราโชวาทชาดก 4) ศาสนิกชนตัวอย่าง - พระมหาธรรมราชา(ลิไทย) - สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมทางพุทธศาสนา?

สาระสำคัญ ข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค เป็นหลักสำคัญในการดำเนินชีวิตที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ หรือหมดปัญหา ซึ่งทุกคนควรมีจิตสำนึกในพระธรรมคุณ และปฏิบัติตามหลักธรรม สาระการเรียนรู้ 1) พระรัตนตรัย - ธรรมคุณ 6 2) อริยสัจ 4 - ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) : ขันธ์ 5  อายตนะ - สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) : หลักกรรม  สมบัติ 4  วิบัติ 4 : อกุศลกรรมบถ 10 : อบายมุข 6 - นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) : สุข 2 (สามิส นิรามิส) - มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) : บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา : ดรุณธรรม 6 : กุลจิรัฏฐิติธรรม 4 : กุศลกรรมบถ 10 : สติปัฏฐาน 4 : มงคล 38  ประพฤติธรรม  เว้นจากความชั่ว  เว้นจากการดื่มน้ำเมา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พระไตรปิฏกและพุทธศาสนสุภาษิต?

สาระสำคัญ พระไตรปิฎก เป็นคัมภีร์ที่บรรจุหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก ส่วนพุทธศาสนสุภาษิตนั้น เป็นส่วนหนึ่งของหลักธรรม ซึ่งชาวพุทธ ทุกคนพึงนำไปเป็นแนวทางในทางปฏิบัติตน สาระการเรียนรู้ 1) โครงสร้าง และสาระสังเขปของพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก 2) พุทธศาสนสุภาษิต - กมฺมุนา วตฺตตี โลโก : สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม - กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ : ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว - สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย : การสั่งสมบุญนำสุขมาให้ - ปูชโก ลภเต ปูชํ วนฺทโก ปฏิวนฺทนํ : ผู้บูชาเขาย่อมได้รับการบูชาตอบ ผู้ไหว้เขาย่อมได้รับ การไหว้ตอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วันสำคัญทางพุทธศาสนาและศาสนพิธี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การบริหารจิตและการเจริญปัญญา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (1 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

1034 ผู้เรียน

เรียน