5.00(2)

ส22103 รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูนภัสวรรณ ชนชนะชัย ภาคเรียนที่ 2/2563

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ สรุป การบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าการลงทุน การออมตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพในสังคมโลกรวมทั้งศึกษาลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกาและท้องถิ่นอยุธยาโดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูลและบอกสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และอธิบายมาตราส่วน ทิศ สัญลักษณ์รวมถึงสาเหตุของภัยพิบัติและผลกระทบในทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในยุโรป ทวีปแอฟริกาและท้องถิ่นอยุธยา แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกาและท้องถิ่นอยุธยาที่ยั่งยืน

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงานมีวินัยมีจิตสาธารณะเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

ส 3.1 ม.2/1 – ม.2/4

ส 3.2 ม.2/1 – ม.2/4

ส 5.1 ม.2/1 – ม.2/3

ส 5.2 ม.2/1 – ม.2/4

รวม 15 ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

17 บทเรียน60h

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ในแผนที่

บทเรียนประจำหน่วย
กิจกรรมประจำหน่วย
แบบทดสอบประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทวีปยุโรป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทวีปแอฟริกา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

สาระเศรษฐศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การออมและการลงทุน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การผลิตสินค้าและบริการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิตสินค้าและบริการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การคุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ระบบเศรษฐกิจ การพึ่งพาการแข่งขันทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย

แบบประเมินหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

ครุศาสตร์ สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4.00 (5 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

1142 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 2 Ratings

5
2 การให้คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

👏👏

.

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2