0(0)

ส22103 วิชาประวัติศาสตร์ ม.2 ภาคเรียนที่ 1/2566

หลักสูตรรายวิชา

 

22103  ประวัติศาสตร์                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่ 1                 เวลา  20 ชั่วโมง      จำนวน  0.5 หน่วยกิต

ศึกษา  วิเคราะห์การประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และความสำคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ ตลอดจนวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และอาณาจักรธนบุรีในด้านต่างๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา อิทธิพลของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรีที่มีต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์  พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และอาณาจักรธนบุรีในด้านต่างๆ  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต  มีความรัก  ความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย

ตัวชี้วัด

ส 4.1      ม.2/1    ม.2/2   ม.2/3

          ส 4.3      ม.2/1    ม.2/2   ม.2/3

รวม   6   ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

11 บทเรียน

หน่วยที่ 1 ความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์?

วิชาการทุกสาขาย่อมมีวิธีการศึกษาเพื่อให้ได้ความรู้ที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ
แบบทดสอบก่อนเรียน
คลิปวิดีโอ You tube หลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดย สุพรรณี
ใบความรู้ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์ 5 ขั้นตอน
คลิปวิดีโอ you tube ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดย สพฐ.

หน่วยที่ 2 พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา?

อาณาจักรอยุธยาสามารถดำรงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องกันมาถึง 417 ปี

หน่วยที่ 3 พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรี?

อาณาจักรธนบุรี มีอายุประมาณ 15 ปี มีความรุ่งเรืองด้านต่างๆมากมาย

เกี่ยวกับผู้สอน

4.00 (4 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

464 ผู้เรียน

เรียน