0(0)

ส22103 สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ สรุป การบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าการลงทุน การออมตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพในสังคมโลกรวมทั้งศึกษาลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกาและท้องถิ่นอยุธยาโดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูลและบอกสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และอธิบายมาตราส่วน ทิศ สัญลักษณ์รวมถึงสาเหตุของภัยพิบัติและผลกระทบในทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในยุโรป ทวีปแอฟริกาและท้องถิ่นอยุธยา แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกาและท้องถิ่นอยุธยาที่ยั่งยืน

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงานมีวินัยมีจิตสาธารณะเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน60h

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ในแผนที่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทวีปยุโรป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทวีปแอฟริกา?

ภูมิศาสตร์ทวีปแอฟริกา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ?

ภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา

เกี่ยวกับผู้สอน

4.00 (4 การให้คะแนน)

11 รายวิชา

1938 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • ใบงาน