0(0)

ส22104 ประวัติศาสตร์ ม.2 ภาคเรียนที่ 2/2563

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

22104  ประวัติศาสตร์ 4                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่ 2                 เวลา  20 ชั่วโมง      จำนวน  0.5 หน่วยกิต

ศึกษา  วิเคราะห์ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทยในสมัยอยุธยาและธนบุรี อิทธิพลของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรีที่มีต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา  การพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย  ความสำคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย  โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยชาติในภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชียจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ให้ตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้น มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต  มีความรัก  ความภูมิใจและธำรงความ        เป็นไทย

ตัวชี้วัด

          ส 4.2      ม.2/1    ม.2/2

          ส 4.3      ม.2/3

รวม  3 ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

13 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย

วิดีโอ You tube ประวัติบุคคลสำคัญของชาติไทย Cr.การ์ตูนประวัติศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
การมอบหมายงาน
การมอบหมายงาน ใบงานที่ 4.1 ประวัติพระเจ้าอู่ทอง
การมอบหมายงาน Mind mapping
วิดีโอ You tube เกล็ดความรู้ประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช Cr.ช่อง กระจ่าง
เกล็ดความรู้ประวัติศาสตร์ “พระเพทราชา เป็นกบฏ หรือ รักชาติ”
งานพิเศษ****พิจารณาภาพการรับสาส์นจากราชทูตฝรั่งเศสของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
การมอบหมายงาน***สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลสำคัญในท้องถิ่น
แบบประเมินความพึงพอใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการของทวีปเอเชีย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งอารยธรรมในทวีปเอเชีย

เกี่ยวกับผู้สอน

4.00 (3 การให้คะแนน)

10 รายวิชา

2083 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • 1.คลิปวิดีโอ You tube
  • 2. ใบความรู้
  • 3. ใบงานกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2/1,2/3,2/5,2/6,2/7,2/8,2/9,2/11