4.00(1)

ส23101 สังคมศึกษา

หลักสูตรรายวิชา

ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓      ภาคเรียนที่ ๑     เวลา   ๖๐  ชั่วโมง             จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปฏิบัติ สรุปความคิดรวบยอด ตระหนักในเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก การนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศต่าง ๆ ความสำคัญของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก ศาสนิกชนตัวอย่าง สังฆคุณ ๙ อริยสัจ ๔ มงคล ๓๘ ประการ พุทธศาสนสุภาษิต การปฏิบัติตามหลักธรรม วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ การสวดมนต์แปล การบริหารจิตและเจริญปัญญา วิถีการดำเนินชีวิตของศาสนิกชน หน้าที่ชาวพุทธการเป็นศิษย์ที่ดีตามหลักทิศเบื้องขวาในทิศ ๖ ของพระพุทธศาสนา การปฏิบัติหน้าที่ตามพุทธปณิธาน ๔ การปฏิบัติตนในศาสนพิธีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเทศกาลสำคัญการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ การปลูกจิตสำนึกในด้านการบำรุงรักษา  ศาสนสถาน รวมทั้งศึกษา กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา  จักรไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมสากล ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในประเทศไทย  ปัจจัยที่ส่งเสริมการดำเนินชีวิตอย่างมีคติธรรมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยใช้กระบวนการทางวิชาการ ทักษะทางสังคม การร่วมมือ การมีส่วนร่วมในสังคม
การดูแลรักษาเอาใจใส่ให้บริการ กระบวนการคิดแบบโยนิโสมนสิการ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ กระบวนการศึกษาค้าคว้าทางสังคม การสืบค้นความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์   อย่างมีระบบ

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ยึดมั่น ศรัทธา ธำรงรักษาพระพุทธศาสนายึดมั่น              ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เคารพในสิทธิผู้อื่น มีวิถีประชาธิปไตย รักษาวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย เห็นคุณค่าในความเป็นไทยมีความซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย มีคุณธรรม ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ

 

รหัสตัวชี้วัด

ส ๑.๑ ม. ๓ /๑ – ๑๐

ส ๑.๒ ม. ๓ / ๑ – ๗

ส ๒.๑ ม. ๓ / ๑ – ๕

ส ๒.๒ ม. ๓ / ๑ – ๔

รวม  ๒๖  ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

18 บทเรียน

หน่วยพระพุทธ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป,ออสเตรเลียและทวีปอเมริกาเหนือ
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมโลก
ศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ
ชาดก
ใบความรู้ที่ 1
ใบความรู้ที่ 2
ใบความรู้ที่ 3
แบบทดสอบหน่วยที่ 1 เรื่องการเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

หน่วยพระธรรม

หน่วยพระสงฆ์

การเมืองการปกครอง

กฎหมายและสิทธิมนุษยชน

เกี่ยวกับผู้สอน

4.00 (1 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

832 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เขามาเยี่ยมชมนะคะ อาจารย์

เรียน