4.00(1)

ส23102    ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ส 23102    ประวัติศาสตร์                       กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3          ภาคเรียนที่ 1              เวลา  20   ชั่วโมง    จำนวน   0.5 หน่วยกิต               

—————————————————————————————————————–

          ศึกษา  วิเคราะห์     ขั้นตอนและวิธีการทางประวัติศาสตร์   เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น  เหตุการณ์สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์       พัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก     อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่มีผลต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก     ผลของการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ความร่วมมือ ความขัดแย้ง  ตลอดจนความพยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง  โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ ศึกษาค้นคว้า สืบค้น เรียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนา กระบวนการคิดวิเคราะห์  สร้างความตระหนัก  กระบวนการกลุ่ม    เห็นคุณค่าของความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติไทย  รักษ์และหวงแหนสมบัติของท้องถิ่นและของชาติ มีความรักชาติ  รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะพัฒนาเอกลักษณ์ท้องถิ่นให้เป็นสมบัติอันล้ำค่าตลอดกาล เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ตระหนักถึงปัญหา  ความจำเป็นที่ต้องแก้ไข  และป้องกันให้เกิดความสงบสุขในสังคมโลก   เห็นคุณค่าของความเป็นชาติไทย  รักษ์และหวงแหนสมบัติของชาติ รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะพัฒนาพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

 

รหัสตัวชี้วัด

ส  4.1  ม. 3/1  – 2

ส  4.3  ม. 3/1  – 2 – 4

รวมทั้งหมด   5    ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

7 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

วิธีการประวัติศาสตร์
ใบงาน
ใบงานขั้นตอนทางประวัติศาสตร์
แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทย สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ

เกี่ยวกับผู้สอน

4.29 (7 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

706 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

รอดูคลิปสอนที่ครูสกุลทิพย์บรรยายเองอยู่นะคะ

เรียน