0(0)

ส23103 สังคมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 / 2563

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาวิเคราะห์ถึงความสำคัญของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และสามารถบริหารจัดการกับทรัพยากรที่นำมาใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการสนองตามแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับหลักการทางเศรษฐกิจในสังคมปัจจุบันตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ และความจำเป็นที่จะต้องมีการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก เพื่อดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของโลกมีความสัมพันธ์ต่อสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตลอดจนก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรมในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และข้อมูลจากภูมิสารสนเทศในการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เกิดจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการกลุ่มการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การวิเคราะห์

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ความแตกต่าง ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่าง ๆ สามารถแก้ปัญหาและประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสมดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • ส 3.1 ม. 3/1 – 3
  • ส 3.2 ม. 3/1 – 6
  • ส 5.1 ม. 3/1 – 2
  • ส 5.2 ม. 3/1 – 4

สารบัญรายวิชา

14 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทวีปอเมริกาเหนือ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทวีปอเมริกาใต้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กลไกราคา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 รัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ปัญหาเศรษฐกิจในระดับประเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการกีดกันทางการค้า

เกี่ยวกับผู้สอน

4.00 (1 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

536 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • ใบงาน
  • ใบความรู้
  • powerpoint

กลุ่มเป้าหมาย

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3