3.50(2)

ส30201 ภูมิศาสตร์กายภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา ส 30281   ภูมิศาสตร์กายภาพ      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        ภาคเรียนที่ 1           เวลา 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน       จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างเป็นระบบเชิงภูมิศาสตร์เกี่ยวกับการกำเนิด รูปร่างและการโคจรของโลก พิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองจิจูด การแบ่งเขตเวลาของโลก โครงสร้างของโลก วิวัฒนาการของทวีปต่างๆ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลก การเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟ ลักษณะภูมิประเทศต่างๆทั้งหลักและย่อยของแต่ละภูมิภาคโลกและประเทศไทย ส่วนประกอบบรรยากาศและชั้นบรรยากาศ องค์ประกอบของภูมิอากาศ การจำแนกเขตภูมิอากาศของโลก ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์

โดยการใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล การบันทึกข้อมูล กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ การอภิปรายและกระบวนการมีส่วนร่วม

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ทางกายภาพและอิทธิพลที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ในภูมิภาคต่างๆ เข้าใจและเห็นแนวทางการใช้ประโยชน์ของสิ่งแวดล้อม เห็นความจำเป็นในการปรับตัว เสริมสร้างสภาพแวดล้อม และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ประพฤติปฏิบัติตนและมีวิถีการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและพัฒนาสังคม

 

 

สารบัญรายวิชา

49 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กำเนิดโลก

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กำเนิดโลก
เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.1 กำเนิดโลก
เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.2 สัณฐานของโลก
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลก (EARTH)7:05
ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ทฤษฎีและสมมติฐานการเกิดของโลก
เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.3 พิกัดภูมิศาสตร์
ละติจูด ลองจิจูด คืออะไรกัน เอาไว้ทำอะไรนะ ?7:36
สรุปเรื่อง เส้นละติจูด
สรุปเรื่อง เส้นลองจิจูด
ใบงานที่ 1.2 เรื่อง พิกัดทางภูมิศาสตร์
ใบงานที่ 1.3 เรื่อง ทิศ
เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.4 การคำนวณเวลาโลก
ใบงานที่ 1.4 เรื่อง การคำนวณเวลาโลก
สรุปบทเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กำเนิดโลก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การหมุนของโลก การเกิดกลางวัน-กลางคืนและฤดูกาล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โครงสร้างของโลกและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับผู้สอน

สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4
4.43 (7 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

696 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

3.5

Total 2 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
1 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

อยากดูคลิปสอนที่เห็นหน้าครูปรียารัตน์ค่ะ

จัดทำบทเรียนได้ดี ให้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

เรียน