0(0)

ส30203 ศาสนาสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา ส30203 ศาสนาสากล

ศึกษาวิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ศาสดา สาระสำคัญ  นิกายสำคัญ หลักคำสอน พิธีกรรม ของศาสนาสำคัญต่างๆในโลก

วิเคราะห์และอธิบายหลักธรรม ของศาสนาสำคัญต่างๆในโลก ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ศึกษาความสอดคล้องของหลักคำสอนของ ทั้ง 4 ศาสนาเพื่อให้มีความเข้าใจหลักคำสอนที่สำคัญของแต่ละศาสนา เห็นความสำคัญของศาสนาที่มีต่อการดำเนินชีวิต เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนิกชน และนำหลักคำสอนของศาสนามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและส่วนรวม

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์   การสืบค้นข้อมูล  การรวบรวมข้อมูล    การสังเคราะห์  การอธิบาย  การสรุปความ   กระบวนการกลุ่ม
รหัสตัวชี้วัด

ส 1.1 ม4-6/1 ส 1.1 ม4-6/2 ส 1.1 ม4-6/3

ส 1.2 ม4-6/1

ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง

  1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานทางศาสนาและลัทธิต่างๆ
  2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมาของศาสนาสากลสำคัญในโลก
  3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์หลักธรรมของศาสนาที่นับถือ และสามารถมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน
  4.  เพื่อให้สามารถวิเคราะห์หลักปฏิบัติที่มีผลต่อวิถีชีวิตของผู้ที่นับถือศาสนาต่างๆ

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา

ศึกษาบทเรียนวิวัฒนาการศาสนา จาก E-Book
youtube ทำไมต้องมีศาสนา
ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องความเป็นมาของศาสนา
ใบงานที่ 2 ความสำคัญของศาสนา
ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1 ศาสนาคืออะไร
แบบทดสอบหน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับศาสนา
สรุป powter point วิวัฒนาการศาสนา
การมอบหมายงาน

หน่วยที่ 2 ศาสนาที่เกิดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

หน่วยที่ 3 ศาสนาขงจื๊อ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ศาสนาชินโต

หน่วยที่ 5 ศาสนาพรามหณ์ – ฮินดู

เกี่ยวกับผู้สอน

4.67 (3 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

1345 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • 1. E-book ศาสนาคืออะไร
  • 2. กิจกรรมใบงาน
  • 3. กิจกรรมใบความรู้
  • 4. เอกสารประกอบการเรียนวิชาศาสนาสากล