0(0)

ส30204 ศาสนาสากล 2

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ศาสดา สาระสำคัญ คัมภีร์นิกาย พิธีกรรม สำคัญของศาสนาเต๋า ศาสนาขงจื๊อ ศาสนาชินโต ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูศาสนาเชน พระพุทธศาสนา      ศาสนาสิขศาสนาโซโรอัสเตอร์ศาสนายูดาห์คริสต์ศาสนาและศาสนาอิสลาม วิเคราะห์และอธิบายหลักธรรม   ที่ควรศึกษาของศาสนาเต๋า ศาสนาขงจื๊อ ศาสนาชินโต ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาเชน พระพุทธศาสนา ศาสนาสิข ศาสนาโซโรอัสเตอร์  ศาสนายูดาห์ คริสต์ศาสนา และศาสนาอิสลาม ที่สามารถนำ ไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการ      ทางสังคม  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตนำไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัวมีคุณลักษณะ           อันพึงประสงค์ในด้านรักชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำ งาน และสามารถอยู่ร่วมกับ ผู้ที่นับถือศาสนาที่แตกต่างจากตนได้อย่างสันติสุข

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • อธิบายประวัติความเป็นมาศาสนา คัมภีร์ นิกาย พิธีกรรมของศาสนาเต๋า ศาสนาขงจื๊อและศาสนาชินโต ได้ถูกต้อง
  • ยกตัวอย่างหลักธรรมคำสอนของศาสนาพราหมณ์- ฮินดูศาสนาเชน ศาสนาพุทธ ศาสนาสิข ที่ควรศึกษาเรียนรู้
  • บอกความสำคัญ ประโยชน์ ของศาสนาและอยู่ร่วมกับผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างจากตนได้อย่างสันติสุข

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

ถิ่นกำเนิดศาสนาคริสต์

ศาสนาอิสลาม

ศาสนายูดาห์

ศาสนาโซโลอัสเตอร์

เกี่ยวกับผู้สอน

4.00 (1 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

832 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • แบบฝึกหัด
  • แบบทดสอบ
  • E-book

กลุ่มเป้าหมาย

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5, 6/6