0(0)

ส30205 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้

หลักสูตรรายวิชา

30205  กฎหมายที่ประชาชนควรรู้     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6      ภาคเรียนที่  1          เวลา  40  ชั่วโมง        จำนวน 1.0   หน่วยกิต 

ศึกษา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่อง ความหมาย ความสำคัญ ที่มาประเภทของกฎหมาย ระบบของกฎหมาย  รัฐธรรมนูญ  กฎหมายปกครอง  หลักกฎหมายอาญา  หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และอาญา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน   โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การวิเคราะห์  และการแสดงบทบาทสมมติ      เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องรู้กฎหมาย เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก

ผลการเรียนรู้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและประเภทของกฎหมายต่าง ๆ ที่ประชาชนควรรู้

2. มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายรัฐธรรมนูญ

3. มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายปกครอง

4. มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายอาญา

5. มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

รวม  5  ผลการเรียนรู้

 

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

กฎหมายแพ่ง

กฎหมายครอบครัว

กฎหมายทะเบียนราษฎร์

เกี่ยวกับผู้สอน

4.00 (1 การให้คะแนน)

13 รายวิชา

2156 ผู้เรียน

เรียน