0(0)

ส30205 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญและลักษณะของกฎหมาย ประเภทและศักดิ์ของกฎหมาย กระบวนการตรากฎหมาย รัฐธรรมนูญในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ ของปวงชนชาวไทย การใช้อำนาจอธิปไตย องค์กรอิสระตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับ บุคคล นิติกรรมสัญญา ทรัพย์ หนี้ ละเมิด ครอบครัว มรดก กฎหมายอาญาเกี่ยวกับลักษณะของกฎหมายอาญา กฎหมายอื่นที่ควรรู้ประกอบด้วย กฎหมายปกครอง กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายการรับราชการทหาร กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ และสามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขในสังคมไทยได้ทุกระดับ

 

ผลการเรียนรู้

  1. 1. อธิบายและวิเคราะห์ความสำคัญ ลักษณะของกฎหมาย ประเภทและศักดิ์ของกฎหมาย กระบวนการตรากฎหมายที่สำคัญของประเทศ
  2. 2. วิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนของประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  3. 3. วิเคราะห์ความสำคัญของการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายปกครอง กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายการรับราชการทหาร และกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก
  4. 4. วิเคราะห์ผลของการปฏิบัติตนตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิด ทรัพย์ ครอบครัว และมรดก
  5. 5. วิเคราะห์ผลของการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและทรัพย์
  6. 6. อธิบายกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและทางอาญา ปัญหาการใช้กฎหมาย และแนวทางในการป้องกันแก้ไข

 

 

รวม 6 ผลการเรียนรู้

 

 

สารบัญรายวิชา

13 บทเรียน

แนะนำรายวิชา

แนะนำรายวิชา

แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยการเรียนรู้ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

หน่วยการเรียนรู้ 2 กฎหมายแพ่งที่ควรรู้

หน่วยการเรียนรู้ 3 กฎหมายอาญาที่ควรรู้

หน่วยการเรียนรู้ 4 กฎหมายสำคัญของประเทศ

หน่วยการเรียนรู้ 5 ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน

เกี่ยวกับผู้สอน

4.50 (2 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

1282 ผู้เรียน

เรียน