3.00(1)

ส30231 หน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ภาคเรียนที่2/2563

หลักสูตรรายวิชา

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เรื่องการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกที่ดี การใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมือง และการรู้เท่าทันสื่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง

ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน อย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกันด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝ่หาความรู้ และยอมรับผลที่เกิดจาก การกระทำของตนเอง

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง

 

ผลการเรียนรู้

  1. เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
  2. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ
  3. 3. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ
  4. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ
  5. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล
  6. ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม
  7. 7. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน
  8. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง

 

สารบัญรายวิชา

3 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่1 เรื่องการอยู่รวมกันในสังคมแห่งความหลากหลาย

ใบความรู้ที่3ให้นักเรียนหารูปภาพที่เป็นกิจกรรมแบ่งปันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันมา1-2 ภาพ
ใบความรู้ที่4 ถ้านักเรียนต้องร่วมกับคนในชุมชนของนักเรียนจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชุมชนซึ่งผู้ร่วมจัดกิจกรรมเป็นคนจากเชื้อชาติต่าง ๆ นักเรียนจะต้องปฏิบัติตนในระหว่างร่วมกับคนเหล่านี้ในการจัดกิจกรรมอย่างไร (ให้หารูปภาพมาประกอบ)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
การมอบหมายงาน
ใบความรู้ที่ 1 ให้นักเรียนศึกษาคลิปวีดีโอแล้วสรุปเนื้อหาจากคลิปวีดีโอแบบย่อๆ
ใบความรู้ที่ 2 ให้นักเรียนอธิบายความหมายของคำว่าความปรองดองและความสมานฉันท์พร้อมกับยกตัวอย่างให้ชัดเจน

เกี่ยวกับผู้สอน

ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3.33 (3 การให้คะแนน)

10 รายวิชา

2591 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

3.0

Total 1 Ratings

5
0 คน
4
0 คน
3
1 คน
2
0 คน
1
0 คน

ทักทายๆ

เรียน