0(0)

ส30233 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ภาคเรียนที่1/2566

หลักสูตรรายวิชา

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออกถึงความเอื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ละยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเองยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนาสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยการเคารพซึ่งกันและกันไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่นช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบ่งปันมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความชัดแย้งโดยสันติวิธีในเรื่องการวิวาทความคิดเห็นไม่ตรงกันด้วยการเจรจาไกลเกลี่ยการระงับความขัดแย้งปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้ายอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเองโดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะ กระบวนการสร้างความตระหนักกระบวนการสร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย
  • 2. แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม
  • 3. เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรมและภูมิปัญญาไทย
  • 4. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอยู่
  • ร่วมกันอย่างสันติสุขและพึ่งพาซึ่งกันและกัน
  • 5. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี
  • 6. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
  • รวม 6 ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่1 เรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

การมอบหมายงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่2 มารยาทไทย
ใบงานมารยาทไทย
คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานของสังคมไทย
ใบงาน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย
ใบงานเรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นบางปะอิน
ศิลปกรรมไทย
ใบงานเรื่อง ศิลปกรรมไทยท้องถิ่นบางปะอิน
ใบความรู้ที่ 3 ให้นักเรียนศึกษาคลิปวีดีโอแล้วสรุปเนื้อหาจากคลิปวีดีโอแบบย่อๆ

เกี่ยวกับผู้สอน

ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3.33 (3 การให้คะแนน)

10 รายวิชา

2591 ผู้เรียน

เรียน