0(0)

ส30234 รายวิชาหน้าที่พลเมือง (เพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูนภัสวรรณ ชนชนะชัย ภาคเรียนที่ 2/2563

หลักสูตรรายวิชา

มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ  รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง

มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรองการระงับความขัดแย้ง และสร้างเครือข่ายป้องกันปัญหาความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย  ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนา  และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง  มีวิจารณญาณในการเลือกตั้งและการวิพากษ์นโยบายสาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง

ผลการเรียนรู้

  1. มีส่วนร่วมและะตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ
  2. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ
  3. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล
  4. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี และสร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง
  5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน20h

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

บทเรียนประจำหน่วย
แบบทดสอบประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความปรองดอง สมานฉันท์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความมีวินัยในตนเอง

แบบประเมินหลังเรียนรายวิชา

เกี่ยวกับผู้สอน

ครุศาสตร์ สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4.00 (5 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

1142 ผู้เรียน

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5