0(0)

ส30234 หน้าที่พลเมือง (เพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

หลักสูตรรายวิชา

มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง

มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรองการระงับความขัดแย้ง และสร้างเครือข่ายป้องกันปัญหาความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

และมีวินัยในตนเอง

ผลการเรียนรู้

1.มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมรวิจารณญาณ

2.รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ

3.คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล

4.มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี และสร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง

5.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง

 

รวม 5 ผลการเรียนรู้

 

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

แนะนำรายวิชา

แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบก่อนเรียน

ความเป็นพลเมืองในระบบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ความปรองดอง สมานฉันท์

ความมีวินัยในตนเอง

แบบประเมินความพึงพอใจต่อครูผู้สอน

เกี่ยวกับผู้สอน

4.50 (2 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

1282 ผู้เรียน

เรียน