5.00(1)

ส30261 เหตุการณ์ปัจจุบัน ภาคเรียนที่2/63

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาและวิเคราะห์สภาพเหตุการณ์ปัจจุบัน และภูมิหลงัทางประวัติศาสตร์กรณีตัวอย่างเหตุการณ์ สำคัญที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ของโลกในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สภาวการณ์ปัจจุบันและแนวโน้ม ตระหนักในปัญหาพื้นฐานสำคัญของโลก ผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคของโลก การจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศเพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงของโลก

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน

หน่วยที่ 1 เรื่องสงครามโลกครั้งที่ 2

ประวัติความเป็นมาสงครามโลกครั้งที่ 2
ศึกษาความรู้เรื่องสงครามโลกครั้งที่ 2 จาก power point
ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1 เหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2
แบบทดสอบหน่วยที่ 1 เรื่องสงครามโลกครั้งที่ 2

หน่วยที่ 2 สงครามเย็น

หน่วยที่ 3 การรวมกลุ่มของประเทศต่างๆ

หน่วยที่ 4 โลกในคริสศตวรรษที่ 21

หน่วยที่ 5 เหตุการณืสำคัญของโลกในคริสตวรรษที่ 21

เกี่ยวกับผู้สอน

4.67 (3 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

408 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เข้ามาดูแล้วดีมากเลยค่ะ

เรียน