4.00(1)

ส31101 สังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

  1. คำอธิบาย ส31101   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ภาคเรียนที่ 1

ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า พระพุทธ ศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลและมีข้อปฏิบัติที่ยึดสายกลาง การพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าในฐานเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตั้ง วิธีการสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พุทธประวัติด้านการบริหารและการธำรงรักษาศาสนา ข้อคิดและแบบอย่างการดำเนินชีวิตจากประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา (พระอัสสชิ พระกีสาโคตรมีเถรี พระนางมัลลิกา หมอชีวกโกมารภัจจ์) พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง (พระนาคเสน-พระยามิลินท์ สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สุชีพ ปุญญานุภาพ) ชาดก (เวสสันดรชาดก)

วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 ประกอบด้วย ทุกข์ (ขันธ์ 5) สมุทัย (หลักกรรม ในเรื่อง นิยาม 5 และวิตก 3) นิโรธ (ภาวนา 4) มรรค
(พระสัทธรรม 3 ปัญญาวุฒิธรรม 4 พละ 5 อุบาสกธรรม 5) มงคล (สงเคราะห์บุตร สงเคราะห์ภรรยาหรืสามี สันโดษ) พุทธศาสนสุภาษิตในเรื่อง จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้นๆ ลงๆคนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุข การสังคายนาพระไตรปิฎก การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีต่อพระภิกษุ การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม ศาสนพิธีเกี่ยวกับพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีเวียนเทียน พิธีถวายสังฆทาน พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน พิธีทอดกฐิน พิธีปวารนา การทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสต่างๆ หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญและเทศกาลสำคัญในพระพุทธศาสนา
การเป็นชาวพุทธที่ดีต่อพระภิกษุ เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม การสวดมนต์แปล แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (คิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา คิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน) การสัมมนาและเสนอแนวทางในการธำรงรักษาพระพุทธศาสนาอันส่งผลถึงการพัฒนาคน พัฒนาชาติและโลก ประวัติของศาสดาของศาสนาอื่นและหลักคำสอนพื้นฐาน

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถ อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

 

 

ตัวชี้วัด

ส 1.1      ม.4-6/1      ม.4-6/2      ม.4-6/4      ม.4-6/5      ม.4-6/12     ม.4-6/13

       ม.4-6/14ม.4-6/15    ม.4-6/17     ม.4-6/19     ม.4-6/20

ส 1.2      ม.4-6/1      ม.4-6/2      ม.4-6/3      ม.4-6/4      ม.4-6/5

รวม 16 ตัวชี้วัด

 

สารบัญรายวิชา

33 บทเรียน

หน่วยที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา

แบบทดสอบก่่อนเรียนหน่วยที่ 1 เรื่องพุทธประวัติและความสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ศึกษาบทเรียนประวัติและความสำคัญของพุทธศาสนา จาก You Tube
ศึกษษบทเรียนจาก power point เรื่องความเป็นมาของพุทธประวัติ
ให้นักเรียนทำใบงานที่ 2 หน่วยที่ 1 สรุปพุทธประวัติ
ให้นักเรียนทำใบงานหน่วยที่ 1 ลักษณะของสังคมชมพูทวีป

หน่วยที่ 2 พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก

หน่วยที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

หน่วยที่ 4 พุทธศาสนสุภาษิตและพระไตรปิฏก

หน่วยที่ 5 หน้าที่ชาวพุทธและมรรยาทชาวพุทธ

หน่วยที่ 6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี

หน่วยที่ 7 การบริหารจิตและการเจริญปัญญา

หน่วยที่ 8 สังคมมนุษย์

เกี่ยวกับผู้สอน

4.67 (3 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

1345 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คน
4
1 คน
3
0 คน
2
0 คน
1
0 คน

เนื้อหาแน่นมากค่ะ

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • 1.บทเรียนพุทธประวัติจาก you tube
  • 2. สรุปบทเรียน power point
  • 3.กิจกรรมใบความรู้
  • 4. กิจกรรมใบงาน
  • 5. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.4