0(0)

ส31102 สังคมศึกษา ภาคเรียนที่2/65

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ส31102สังคมศึกษา                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2                              เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

 

ศึกษา วิเคราะห์ สรุป การบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าการลงทุนการออมตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทาง

เศรษฐกิจการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพในสังคมโลก

ศึกษาวิเคราะห์การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล                        ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ซึ่งทำให้เกิดปัญหาทางกายภาพ หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลกการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีปต่างๆ การประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกว่า เป็นผลจากการกระทำของมนุษย์หรือธรรมชาติสถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและโลกมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาบทบาทขององค์การและการประสาน

ความร่วมมือทั้งในประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม ในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ทั้งในประเทศไทยและโลก การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการดำเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ ทรัพยากรพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคมกระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงานมีวินัยมีจิตสาธารณะเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

รหัสตัวชี้วัด

ส 3.1   ม.4-6/1   ม.4-6/2    ม.4-6/3    ม.4-6/4

ส 3.2   ม.4-6/1   ม.4-6/2    ม.4-6/3

ส 5.1     ม.4-6/1                  ม.4-6/2          ม.4-6/3          ม.4-6/4

ส 5.2      ม.4-6/1                  ม.4-6/2          ม.4-6/3          ม.4-6/4          ม.4-6/5

 

รวม 16  ตัวชี้วัด

 

 

สารบัญรายวิชา

22 บทเรียน

หน่วยที่ 1 เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1 เครื่องมือทางภูิศาสตร์
ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1 เรื่องการใช้แผนที่ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์
ใบความรู้เรื่องสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ จาก powter point
ความรู้เรื่องระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก
ให้นักเรียนทำใบงานที่ 2 เทคโนโลยีภูมิสนเทศ
สรุปบทเรียนหน่วยที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์จาก power point
ให้นักเรียนทำใบงานที่ 3 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

หน่วยที่ 2 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรและการตั้งถิ่นฐาน

หน่วยที่ 3 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

หน่วยที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย

เกี่ยวกับผู้สอน

ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3.33 (3 การให้คะแนน)

10 รายวิชา

2594 ผู้เรียน

เรียน