0(0)

ส31103 ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์สากล ตัวอย่างและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ความสำคัญและเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ และขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ม การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีความสามารถในการสืบเสาะข้อมูล การอภิปราย การวิเคราะห์นำเสนอตัวอย่างทีละขั้นตอนอย่างชัดเจน คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ ผลการศึกษาหรือโครงงานทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ เพื่อให้สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ

รหัสตัวชี้วัด
ส 4.1 ม.4-6/1
ส 4.1 ม.4-6/2

รวม 2 ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

18 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์?

สาระสำคัญ การกำหนดเวลา ยุคสมัย การนับและเทียบศักราชในประวัติศาสตร์ไทย ทำให้สามารถศึกษาและเรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ในประวัติศาสตร์ได้ รวมทั้งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงจากอดีตสู่ปัจจุบัน และคาดการณ์ในอนาคตเข้าด้วยกันได้ สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลายุคสมัยและศักราชในประวัติศาสตร์ไทย -เวลาและศักราช -การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย -ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ส ๔.๑ ม.๔-๖/๑ คำอธิบายประกอบตัวชี้วัด 1.ตระหนักถึงความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ
เรื่องที่ 1.1 ความหมายของประวัติศาสตร์ , ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ , ศักราช , ตัวอย่างการใช้เวลาในหลักฐาน
เรื่องที่ 1.2 การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย
เรื่องที่ 1.3 วิธีการทางประวัติศาสตร์ , คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ , หลักฐานทางประวัติศาสตร์ , ตัวอย่างการศึกษาหรือโครงงานทางประวัติศาสตร์
เรื่องที่ 1.4 แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทย
เรื่องที่ 1.5 อาณาจักรโบราณในดินแดนไทยและอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย
เรื่องที่ 1.6 การตั้งถิ่นฐานการสถาปนาอาณาจักรไทย
เรื่องที่ 1.7 สาเหตุและผลของการปฏิรูปการปกครองบ้านเมือง (รัชกาลที่ 5)
เรื่องที่ 1.8 การเลิกทาส เลิกไพร่
เรื่องที่ 1.9 การเสด็จประพาสยุโรปและหัวเมืองสมัยรัชกาลที่ 5
เรื่องที่ 1.10 ความพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
เรื่องที่ 1.11 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
เรื่องที่ 1.12 การเมืองการปกครองไทยสมัยประชาธิปไตย
เรื่องที่ 1.13 บทบาทสตรีไทย
เรื่องที่ 1.14 พระมหากษัตริย์ไทยกับบทบาทในประวัติศาสตร์ไทย
เรื่องที่ 1.15 พระบรมวงศานุวงศ์ ขุนนางไทยและต่างชาติที่มีบทบาทในประวัติศาสตร์ไทย
เรื่องที่ 1.16 อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย
เรื่อง 1.17 วัฒนธรรมไทย , ภูมิปัญญาไทย
เรื่อง 1.18 การคุ้มครองและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย , บุคคลที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบัน

แบบฝึกหัด หน่วยที่ ๑ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ไทย

แบบฝึกหัดหน่วยที่ ๒ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ไทน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ วิเคราะห์ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (1 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

1034 ผู้เรียน

เรียน