5.00(1)

ส31103 ประวัติศาสตร์ ​ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยและ ประวัติศาสตร์สากล ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ที่มีปรากฏใน หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ และขั้นตอนของ วิธีการทางประวัติศาสตร์ โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ม การ ทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การวิเคราะห์ นําเสนอตัวอย่างที่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีผล ต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์ ผลการศึกษาหรือโครงงานทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้มีความรู้ความ เข้าใจ และตระหนักถึงความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง ของมนุษยชาติ เพื่อให้สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ หรือสร้าง องค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ

รหัสตัวชี้วัด

ส 4.1 ม.4-6/1 ส 4.1 ม.4-6/2

รวม 2 ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

23 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เวลา ยุคสมัย และศักราชในประวัติศาสตร์ไทย #credit ฝากบอกครูสังคม
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย #credit ฝากบอกครูสังคม50:54
ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย
#ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่1
แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิเคราะห์ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย

แบบประเมินหลังเรียนรายวิชา

เกี่ยวกับผู้สอน

ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4.56 (75 การให้คะแนน)

22 รายวิชา

5113 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คน
4
0 คน
3
0 คน
2
0 คน
1
0 คน

ครูน่ารักมากค่ะ

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • -You Tube
  • -แบบสรุปเนื้อหาแต่หน่วยการเรียนรู้
  • -แบบทดสอบ
  • -มอบหมายงาน/ภาระงานแต่ละหน่วยการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
  • 4/2,4/4,4/6,4/8