0(0)

ส31104 ประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2563

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์ ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ความเป็นมาของชาติไทยสมัยก่อนอาณาจักรสุโขทัยจนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดความรักความภาคภูมิใจและธำรงความเป็นไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มุ่งมั่นในการทำงาน

 

ตัวชี้วัด          

ส 4.1   ม. 4-6/1           ม. 4-6/2

ส. 4.3   ม. 4-6/1

รวม 3 ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

3 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิเคราะห์ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การปฏิรูปบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่ ๕
🥰🥰การปฏิรูปบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่ ๕39:48
แบบฝึกหัด เรื่อง การปฏิรูปบ้านเมือง สมัยรัชกาลที่ ๕
แบบฝึกหัด เรื่อง การปฏิรูปบ้านเมือง สมัยรัชกาลที่ ๕ (๒)
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การปฏิรูปบ้านเมืองสมัยรัชกาลที่ ๕
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ไทยกับการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ ๑
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ไทยกับการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ ๑
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
🥰🥰การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
❤แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ ๓❤

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ผลงานของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย

เกี่ยวกับผู้สอน

ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4.56 (75 การให้คะแนน)

22 รายวิชา

5113 ผู้เรียน

5.00 (1 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

1311 ผู้เรียน

เรียน