0(0)

ส32101  สังคมศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ภาคเรียนที่ 1/2566

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ส 32101  สังคมศึกษา                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                            ภาคเรียนที่  1     เวลา  40   ชั่วโมง      จำนวน   1.0    หน่วยกิต

—————————————————————————————————————–

ศึกษา   วิเคราะห์  พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้  การก่อตั้ง วิธีการสอน   และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา    ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา   หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์  หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4   การดำเนินชีวิตจากประวัติพุทธสาวก ชาดก   เรื่องเล่า และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่กำหนด  คุณค่าและความสำคัญของการสังคายนา พระไตรปิฎก   และการเผยแผ่   หลักธรรมสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนาอื่นๆ     หลักธรรม  คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางศาสนา และเทศกาลที่สำคัญ   รวมทั้งศึกษา  วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก   การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่  ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีปต่างๆโดยใช้หลักการทางพระพุทธศาสนาและหลักการทางวิทยาศาสตร์   กระบวนการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  หลักอริยสัจ 4   กระบวนการศึกษาค้นคว้าทางสังคมศาสตร์   นำความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาสืบค้นแสวงหาความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่   กระบวนการทำงานกลุ่มอย่างมีความสุข  เพื่อให้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธ   พระธรรม  พระสงฆ์  เกิดความศรัทธาและสำนึกในความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติไทย  สามารถปฏิบัติตนตามหน้าที่ชาวพุทธได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม  ตลอดจนนำหลักธรรมไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป     และสามารถวิเคราะห์ปฎิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ในการสร้างสรรค์วิถีการดำเนินชีวิตของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยภูมิภาคต่างๆของโลกและเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ สถานการณ์ สาเหตุ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลกและแนวทาง การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

รหัสตัวชี้วัด

ส  1.1  ม.4-6/2, 6, 7, 13, 14, 15, 18, 21

ส  1.2  ม.4-6/1, 2, 4

ส  5.2  ม.4-6/1, 2, 4

 

รวมทั้งหมด       14      ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

28 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสำคัญ ของพระพุทธศาสนา

ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา
หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์
การมอบหมายงาน
แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พระไตรปิฎกและ พุทธศาสนสุภาษิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การบริหารจิตและการเจริญปัญญา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง หลักธรรมทางศาสนาในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง วัฒนธรรมไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง ระบอบการเมืองการปกครอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง รัฐธรรมมูญแห่งราชอาณาจักรไทย

แบบประเมินความพึงพอใจ

เกี่ยวกับผู้สอน

4.44 (9 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

212 ผู้เรียน

เรียน