0(0)

ส32102 สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2566

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รายวิชา ส 32103        สังคมศึกษา                         สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

มัธยมศึกษาปีที่ 5         ภาคเรียนที่ 2                                     เวลา 40 ชั่วโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษา  วิเคราะห์  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  ประเทศชาติ  และสังคมโลก รวมทั้งความสำคัญ   และความจำเป็นที่ต้องธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข      บทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน  การคลังที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  รวมถึงผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทยโดยใช้กระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณ   การคิดวิเคราะห์  การศึกษาค้นคว้าทางสังคมศาสตร์   กระบวนการให้ความร่วมมือ  การอภิปราย  การมีส่วนร่วมในสังคม  การแสวงหาความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยใช้ทักษะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  กระบวนการทำงานกลุ่มอย่างมีระบบ   เพื่อให้ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี และมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก   ยึดมั่น  ศรัทธา  และธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และมีความรู้  ความเข้าใจ  ในด้านนโยบายการเงิน  การคลัง ของรัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ    ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทย   และตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องให้ความร่วมมือต่อรัฐบาลในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ ในฐานะเป็นพลเมืองของประเทศชาติ

 

ตัวชี้วัด

ส  2.1  ม.4-6/5

ส  2.2  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3,ม.4-6/4

ส  3.1  ม.4-6/1

ส  3.2  ม.4-6/1

รวม 7 ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

20 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลก

แบบทดสอบก่อนเรียน
ธรณีภาค
บรรยากาศภาค
อุทกภาค
ชีวภาค
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ส่งผลต่อภูมิประเทศ ภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติ
แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน

หน่วยการเรียนที่ 4 นโยบายการเงิน การคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

แบบสอบถามความพึงพอใจ

เกี่ยวกับผู้สอน

4.44 (9 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

213 ผู้เรียน

เรียน