0(0)

ส32104 ประวัติศาสตร์สากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2564

หลักสูตรรายวิชา

รายวิชา ประวัติศาสตร์สากล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     รหัสวิชา ส 32104    เวลา  40 ชั่วโมง   จำนวน  1 หน่วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์ ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ มนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อ การศึกษาประวัติศาสตร์สากล อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกรีส – ยูเฟรทีส ไนล์ หวางเหอ สินธุ และอารยธรรม กรีก โรมัน การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของ โลก เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน การขยาย การล่าอาณานิคมของ ประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชีย และผลกระทบ ความร่วมมือและความขัดแย้งของ มนุษยชาติในโลก สถานการณ์สำคัญของโลกในคริสตศ์ตวรรษที่ 21  โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด  ส 4.1 ม. 4-6/1   ม. 4-6/2

ส 4.2 ม. 4-6/1   ม. 4-6/2   ม. 4-6/3   ม. 4-6/4

รวม 6  ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

13 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อารยธรรมของโลกยุคโบราณ

มอบหมายงาน
อารยธรรมของโลกยุคโบราณ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อโลกปัจจุบัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21

เกี่ยวกับผู้สอน

3.67 (3 การให้คะแนน)

19 รายวิชา

3184 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • 1. หนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์สากล ม.4-ม.6
  • 2. แผนที่โลก
  • 3. ใบความรู้
  • 4. ใบงาน
  • 5. เกม

กลุ่มเป้าหมาย

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5