0(0)

ส32104 ประวัติศาสตร์สากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2564

หลักสูตรรายวิชา

                                                                     คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รายวิชา ส32104    ประวัติศาสตร์สากล          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

มัธยมศึกษาปีที่  5        ภาคเรียนที่ 2                                    เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต

 

ศึกษาวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองเข้าสู่โลกสมัยปัจจุบันเช่นระบอบศักดินาสวามิภักดิ์   สงครามครูเสด การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ   การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์  การสำรวจทางทะเล    การปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติอุตสาหกรรม  แนวคิดเสรีนิยม  แนวคิดจักรวรรดินิยม  และแนวคิดชาตินิยม การขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรป ไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย  วิเคราะห์สถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑  เช่น   เหตุการณ์ ๑๑ กันยายน  ๒๐๐๑  การขาดแคลนทรัพยากร     การก่อการร้าย     ความขัดแย้งทางศาสนา  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูล   การสืบเสาะหาความรู้  การอภิปราย  กระบวนการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  การสรุปองค์ความรู้  การนำเสนอผลงานเพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง  ฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ข้อมูล  เห็นความสำคัญของเหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

ตัวชี้วัด

ส 4.2   ม.4-6/2,  ม.4-6/3, ม.4-6/4

รวมทั้งหมด    3    ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

7 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อโลกปัจจุบัน

เหตุการณ์สำคัญในสมัยกลาง (ค.ศ.476 – 1492)
เหตุการณ์สำคัญในสมัยใหม่จนถึงสมัยปัจจุบัน (ค.ศ.1492 – ปัจจุบัน)
ความขัดแย้งและความร่วมมือของมนุษยชาติ ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21

เกี่ยวกับผู้สอน

4.00 (4 การให้คะแนน)

11 รายวิชา

1943 ผู้เรียน

เรียน