0(0)

ส32104 ประวัติศาสตร์สากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา ส 32104    ประวัติศาสตร์สากล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                                                  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

จำนวน 20 ชั่วโมง                                                                       จำนวนหน่วยกิต  0.5 หน่วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญต่างๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองเข้าสู่โลกสมัยปัจจุบันเช่นระบอบศักดินาสวามิภักดิ์   สงครามครูเสด การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ   การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์  การสำรวจทางทะเล    การปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติอุตสาหกรรม  แนวคิดเสรีนิยม  แนวคิดจักรวรรดินิยม  และแนวคิดชาตินิยม   วิเคราะห์สถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ เช่น   เหตุการณ์ ๑๑ กันยายน  ๒๐๐๑  การขาดแคลนทรัพยากร     การก่อการร้าย     ความขัดแย้งทางศาสนา

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูล   การสืบเสาะหาความรู้  การอภิปราย  กระบวนการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  การสรุปองค์ความรู้  การนำเสนอผลงานเพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง  ฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ข้อมูล  เห็นความสำคัญของเหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด

ส 4.2 ม.4-6/2,  ม.4-6/4

รวมทั้งหมด    2    ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อโลกปัจจุบัน

แบบฝึกหัดฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
เรื่อง เหตุการณ์สำคัญในสมัยกลาง
ระบบฟิวดัล
ใบงานที่ 1.1
สงครามครูเสด
ใบงานที่ 1.2 เรื่องสงครามครูเสด
ฟื้นฟูศิลปวิทยาการ13:05

เรื่อง เหตุการณ์สำคัญในสมัยใหม่-ปัจจุบัน?

 สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์โลกมีความสำคัญต่อพัฒนาการและวิวัฒนาการของมนุษยชาติ มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เพื่อจะได้เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 2.1 ตัวชี้วัด ส 4.2 ม.4-6/2 วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองเข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน ม.4-6/3 วิเคราะห์ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในทวีปยุโรป ไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย 2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. วิเคราะห์เหตุการณ์เกี่ยวกับการสำรวจทางทะเล การปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ และการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้ 2. อธิบายลักษณะของลัทธิเสรีนิยม ลัทธิจักรวรรดินิยม และลัทธิชาตินิยมได้ 3. วิเคราะห์อิทธิพลของลัทธิเสรีนิยม ลัทธิจักรวรรดินิยม และลัทธิชาตินิยมที่มีต่อโลกได้  สาระการเรียนรู้ 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 1. เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน เช่น - การสำรวจทางทะเล - การปฏิรูปศาสนา - การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ - การปฏิวัติอุตสาหกรรม - แนวคิดเสรีนิยม แนวคิดจักรวรรดินิยม แนวคิดชาตินิยม 2. การขยาย การล่าอาณานิคม และผลกระทบ 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น -  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 4.1 ความสามารถในการคิด - ทักษะการคิดวิเคราะห์ - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 4.2 ความสามารถในการแก้ปัญหา 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต - กระบวนการทำงานกลุ่ม - กระบวนการปฏิบัติ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. มีวินัย 2. ใฝ่เรียนรู้ 3. มุ่งมั่นในการทำงาน

เกี่ยวกับผู้สอน

4.00 (4 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

836 ผู้เรียน

เรียน