4.00(1)

ส33101 สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา  วิเคราะห์ พุทธประวัติด้านการบริหาร และการธำรงรักษาศาสนา  การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพในพระพุทธศาสนา      พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษาซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับวิธีการแก้ปัญหา พระพุทธศาสนาในการฝึกตนไม่ให้ประมาท  มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล สังคมและโลก ความสำคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพ    หลักธรรมในกรอบ    อริยสัจ 4   ข้อคิดและแบบอย่าง การดำเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก   เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่กำหนดเชื่อมั่นต่อผลของการทำความดี ความชั่ว สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่ต้องเผชิญ และตัดสินใจเลือกดำเนินการหรือปฏิบัติตนได้อย่างมีเหตุผลถูกต้องตามหลักธรรม จริยธรรม และกำหนดเป้าหมาย บทบาทการดำเนินชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และอยู่ร่วมกันเป็นชาติอย่างสมานฉันท์     การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกว่าเป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์และหรือธรรมชาติ  การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและโลกโดยใช้การคิดวิเคราะห์ตามหลักการทางพระพุทธศาสนาและหลักการทางวิทยาศาสตร์    โยนิโสมนสิการ หลักอริยสัจ 4    กระบวนการกลุ่ม  การเรียนแบบร่วมมือ  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้สร้างประสบการณ์ตรง  การแสวงหาความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยใช้ทักษะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้เห็นคุณค่า เชื่อมั่น และมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ   สามารถเสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความร่วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม   ตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรม      คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางศาสนา และเทศกาลที่สำคัญ   เสนอแนะแนวทางในการธำรงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ อันส่งผลถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติและโลก   มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและ   การดำเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รหัสตัวชี้วัด

ส 1.1  ม.4-6/8,9,10 ,13,14, 17, 19,22 ส  1.2  ม.4-6/4,  ส  1.2  ม.4-6/5

          ส  2.1  ม  4-6/4,5

ส  3.1  ม  4-6/4 ,   ส  3.2  ม  4-6/3

ส  5.2  ม  4-6/4-5

รวมทั้งหมด     16     ตัวชี้วัด

 

สารบัญรายวิชา

18 บทเรียน

สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

แนะนำรายวิชา0:23
ตอบคำถามก่อนเรียน ?
นักเรียนรู้จักศาสนาดีแค่ไหน?00:00:00
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา1:49
แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่1
การมอบหมายงานหน่วยการเรียนรู้ที่1
แฟนพันธ์ุแท้พุทธประวัติ00:00:00
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก9:01
ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก
แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา5:00
เกมส์หลักธรรมทางศาสนา00:00:00
การมอบหมายงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา และพระไตรปิฎก4:17
การมอบหมายงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เกมส์จับคู่พุทธศาสนสุภาษิต00:00:00
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ1:08
ตอบคำถามประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี3:10
การมอบหมายงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องการบริหารจิตและการเจริญปัญญา2:16
ตอบคำถามท้ายบทเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 7
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่องพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา0:59
การมอบหมายงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 8
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่องหลักธรรมทางศาสนากับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข3:00
QUIZIZZ ศาสนาสากล
การมอบหมายงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 9

สาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน

เกี่ยวกับผู้สอน

4.50 (2 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

1282 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนดีเยี่ยม

เรียน