0.23(22)

อ 20201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4, 1/10 (ครูต่างชาติ) ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ภาษาอังกฤษ

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

Lesson 1: Verb of feeling/ Weather

Lesson 1: Verb of feeling/ Weather13:52

Lesson 2: Preposition

Lesson 3: Music Instruments

Lesson 4: My school

Lesson 5: My body

Lesson 6: Food & Drinks

Lesson 7: Vocabulary Days of the week and Months

Lesson 8: Adverbs of Frequency

Lesson 9: Asking and Telling time

Lesson 10: Talking about Daily Routine

เกี่ยวกับผู้สอน

0.23 (22 การให้คะแนน)

14 รายวิชา

1092 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

0.2

Total 22 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

ด.ญ.ชญานุตม์ สุทธิพงศ์ เลขที่24 ม.1/4

ด.ญ.กุสาวดี ภาคีฉาย ม.1/4 เลขที่22ค่ะ

ธรรมรัตน์​ สมตัว​ เลขที่​29​ ม.1/4

ด.ช.พงศ์ษธร นิลสุข เลขที่10 ม.1/4

ด.ญ ภิญญาพัชญ์ พรรณชีพ เลขที่36 ม.1/4

ด.ญ.เปี่ยมพร ชนะ ม.1/4 เลขที่33

ด.ญ.ภัทรวดี อิ่มทรัพย์ ม.1/4 เลขที่ 35

ด.ญ.ณิชาภัทร เอี่ยมสะอาด ม.1/4 เลขที่28 ค่ะ

ด.ญ.จิรภิญญา ศรีแก้ว เลขที่23 ม.1/4ค่ะ

ด.ญ.วิระดา จิตรีนิตย์ เลขที่38 ม.1/4ค่ะ

ด.ช ธนวัตน์ ช้างชู ม.1/4 เลขที่5 ครับ

ด.ช สกลพัฒน์ พะนิรัมย์ เลขที่ 18 ม.1/4

ด.ญ.ศศิธร เครือรัตน์ ม.1/4 เลขที่ 40

ณรงค์ พันธุเรียน เลขที่3 ม.1/4

ด.ช.ธนา ภู่ดาย เลขที่ 6 ม.1/4

ด.ญ. กัญญาณัฐ ยืนนาน เลขที่20ม.1/4ค่ะ

ด.ญ.กัญญาเรศ ใหญ่สูงเนิน เลขที่21 ม.1/4

ด.ญ.ชลธิชา วิมุต ม.1/4 เลขที่26 ค่ะ

ด.ช ภาณุพงศ์ ธรรมนิภา เลขที่13 ม.1/4

ด.ญ.วรัชยา จันทะวงค์ เลขที่37 ม.1/4

ด.ญ.ชไมพร พันธุ์ชัยศรี เลขที่25 ม.1/4ค่ะ

นักเรียนที่ลงทะเบียน แล้วพิมพ์ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่ ด้วยค่ะ

ข้อความตัวอย่างหรือคำอธิบาย
เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • - Youtube
  • - Handouts
  • - Videos

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4, 1/10 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์1" และผู้ที่สนใจด้านการพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษ